HTC One M7 s-off + RUU 5.1 Google Play Edition[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


HTC One M7 RUU Google Play Edition

Android 5.1 Lollipop

6.04.1700.11 CL536258

MID/CID

modelid: PN0710000
modelid: PN0711000
modelid: PN0712000
modelid: PN0713000
modelid: PN0714000
modelid: PN071****
cidnum: 11111111...
Click to expand...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]