Tình hình có con máy nokia XL em cứu nó bằng atfJtag báo lỗi này
ATF JTAG v1.0.15.8544 (17/06/2015)
Default language ID 0x042A, LR 14
JTAG Inter**** Connected, S/N 0xD82FD755
Resetting and Exploring JTAG chain...1 Device(s)
Device #1 ID 0x1077C0E1 IR4
Resetting and Exploring JTAG chain...1 Device(s)
Device #1 ID 0x1077C0E1 IR4
Loading AFP (Please Wait)...OK
AFP revision 4, compiled 28/09/2014 1:33:00 CH


================================================== ========
Phone Type : Nokia XL V2 [RM-1030]
CPU Type : Qualcomm MSM8225
Storage TYpe : eMMC 4GB
Boot Package : Full Boot Restore
Firmware Version: v2 1.2.3.21
================================================== ========


1. Make sure JTAG Connection is 100% OK
2. Always Disconnect the Phone BATTERY
3. Connect USB Cable to Phone
4. Connect RJ-45 JTAG Cable to ATF Box
5. Select the Correct Phone Type RM-XXX
6. Use RESET JTAG button to check the JTAG Connection
7. Click RESTORE BOOT button to Start Boot Repairs
----------------------------------------------------------

Restore Boot...
Waiting for Device Connection 20 second(s)...OK
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Retry
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Retry
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Retry
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Cannot Halt Core!
Loading AFP (Please Wait)...OK
AFP revision 4, compiled 28/09/2014 12:59:00 CH


================================================== ========
Phone Type : Nokia XL [RM-1030]
CPU Type : Qualcomm MSM8225
Storage TYpe : eMMC 4GB
Boot Package : Full Boot Restore
Firmware Version: 1.1.1.0
================================================== ========


1. Make sure JTAG Connection is 100% OK
2. Always Disconnect the Phone BATTERY
3. Connect USB Cable to Phone
4. Connect RJ-45 JTAG Cable to ATF Box
5. Select the Correct Phone Type RM-XXX
6. Use RESET JTAG button to check the JTAG Connection
7. Click RESTORE BOOT button to Start Boot Repairs
----------------------------------------------------------

Resetting and Exploring JTAG chain...1 Device(s)
Device #1 ID 0x1077C0E1 IR4
Restore Boot...
Waiting for Device Connection 20 second(s)...OK
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Retry
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Retry
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Retry
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...Cannot Halt Core!
ai bị rồi chỉ dùm em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]