E nhận con galaxy 5360 bị mất sóng! đã vệ sinh các kiểu mà k đc. bác nào biết giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]