Unlock, mở mạng Sony Xperia UL SOL22 au nhật bản ok

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1.1_1"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 029B8AC6
FLASH ID: "0011/01000010"
LOADER VERSION: "APQ8064_39"
PHONE IMEI : 356868053xxxxx
MODEL (from GDFS): SOL22
SOFTWARE VERSION: 1269-7447_10.2.F.3.43
CUSTOM VERSION: 1272-9387_R17A
FILESYSTEM VERSION: KDDI-LTE_10.2.F.3.43
Network LOCK : 00101-* [ 0/10 8497657593756593 ]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]