nhận máy của khách gọi đến tự bật loa ngoài.đã vệ sinh sạch xẽ mian đẹp chưa sửa chữa,đã cách đi cáp sạc tai nghe cáp nguồn... vẫn không hết nghe gọi gi âm vẫn tốt. ae gặp qua cho phương án với hại lão quá.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]