nhờ cao thủ mềm xem dùm em log con 1202
em check thì ra vậy
chạy lại vẫn báo done,nhưng check vẫn ra như vậy
máy mở nguồn ko lên

Trích dẫn:

1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2293 [Rh-112] [2.3.0.3]2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00200828,St No Name
FLASH DEVICE NOT SUPPORTED
Check Product, Use newer Flash Loader Pack
Algorithm: u_st.fia, Ver: 4.76.0
Rebooting Mobile[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]