máy rơi nước mình sấy kỹ rùi xong kẹp nguồn như vậy mong các thớt giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]