Thông Tin LG MS323 tiếng việt 4.4.2 ok

Việt Hóa Trên nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin

Hard reset LG MS323 Không Mất tiếng việt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]