Thông Tin ZZBAO-ZT3 4.2.2 tiếng việt + ch play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Cài CH Play ZZBAO-ZT3 Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App China Không cần...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]