Thông Tin ZTE U960E 4.0.4 tiếng việt + CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock ổn Định ít Hao Pin
Cài CH Play ZTE U960E Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App Chiana Không Cần...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]