nhận máy treo ở NOKIA .chạy lại báo ok hết, mà vãn bi treo như cũ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]