cần ae trong diễn đàn giúp gấp con 3110c không nhận sim máy đã qua tay thợ khác e thay ic sim rồi vẫn không được kiểm tra tiếp xúc vẫn tốt ae nào có hình câu ic làm qua rồi thì giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]