Thông Tin LG Prada p940 tiếng việt 4.0.4 ok
Việt Hóa Trên nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard reset LG Prada p940 Không Mất tiếng việt
...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]