Một trong những pan 4s không nhận sim nóng máy do chạm đường SIMCRD_CLK_CONN.

Anh em gỡ bỏ như hình done.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]