Remove account My Xperia Theft Protection Sony Z3+ Plus E6553 ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8994_LA1.1_87-A"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00400000,00080000 ]
DEVICE ID: 00C0A08A
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MSM8994_46"
PHONE IMEI : 3590570xxxxxxx
MODEL (from GDFS): E6553
SOFTWARE VERSION:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]