Em đang gặp con nokia 130 mở lên treo nokia. a/e chia sẻ pinout, tool + file RM-1035 cho em với. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]