trước đó máy treo logo reset ok vẫn lên nguồn bình thường gọi đến ok trên màn hình chỉ hiện như hình đã chạy lại not ok [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]