tất cả các máy chập nguồn trực tiếp do tụ hoặc trở không thể kẹp đồng hồ dòng được . mình dùng cách như hình ảnh dưới đây .nếu ic hỏng sẽ nóng còn nếu tụ trở hỏng sẽ nóng đỏ và khói . chia sẻ cùng anh e làm cho tiện thank you

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]