e nhận cây ss galaxy V bị liệt phím home bác nào có sơ đồ câu hoặc có cách nào giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]