cần ae chỉ hướng giải quyết,loa trong vẫn nghe bình thường.e đã thay nhiều loa khác vẫn vậy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]