Cắm vào có sạc nhưng không nhân usb mong ae giúp.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]