Nhân dịp lễ 2-9 sắp đến mình xin tặng cũng như hướng dẫn anh em cách cook file boot để downgrade unlock S4 new boot.
Supported:SC-04E..MF2 ,SC-04E..MG2,I337 ...MF3
Mình sẽ ví dụ trên Galaxy S4 Docomo SC-04E
Chuẩn bị:2 file

SC04EOMUAMDI:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SC-04EOMUAMF2:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tool...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]