chuyện là thế này. hôm qua nhận dc 1 em 2700 củ lắm các bác ợ. máy của bà chị trong vùng. vẫn còn hoàn cảnh nên chưa lên smartphone dùng dc. máy vẫn đang trong tình trạng sống .chỉ ko vào mạng dc thôi.. vậy nên e nhận máy và báo là chạy lại phần mềm cho máy. đầu tiên định dùng best nhưng sau bét lổi nên e chuyển qua aft luôn. nghĩ cái ăn luôn đã chọn file 9.98tv full để plash..vậy mà e nó lổi mất. ức quá con cùi mía này đã chinh chiến bao năm nay. tận hôm nay lại gặp 1 con khoai vậy.. e đã thì máy file khác nhưng vẫn ko dc.. đây là cái Log chinh trình em nó nhờ AE xem nó lổi gì hộ em..
Number of Image Files: 3


Processing Image File :
rm561__09.98.mcusw
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
Secondary Sending Speed : 3250000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 6500000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 1256
Entry Point: 0x5047
Page Format : -1
MAX PAGE : 0x00004000


Processing Image File :
rm561__09.98.ppm_v
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
Secondary Sending Speed : 3250000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 6500000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 442
Entry Point: 0x00B6
Page Format : -1
MAX PAGE : 0x00004000


Processing Image File :
rm561__09.98.image_v_blac
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
Secondary Sending Speed : 3250000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 6500000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 872
Entry Point: 0x00C8
Page Format : -1
MAX PAGE : 0x00004000


AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...


If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...


1. Remove USB and Battery...
2. Insert USB.
3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
4. Please Power on phone shortly...


AdvanceFBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5
READING BOOTROM


BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
Number of Sub Blocks 7 (0x07)
1 SYSTEM_ASIC_ID 01
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000001
ID DWORD 1 : 00000226
ID DWORD 2 : 00010006
ID DWORD 3 : 030C1921
ID DWORD 4 : 01033000
2 EM_ASIC_ID 02
Block Length : 5 (05)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000296
3 EM_ASIC_ID 02
Block Length : 5 (05)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000B22
4 PUBLIC_ID 12
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 1B100002
ID DWORD 1 : DDA68A56
ID DWORD 2 : 315CAC3B
ID DWORD 3 : 75240212
ID DWORD 4 : 8844D7A0
5 ASIC_MODE_ID 13
Block Length : 2 (02)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
Mode Id : 00
6 ROOT_KEY_HASH 14
Block Length : 17 (11)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
Hash : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23
7 ROM_ID 15
Block Length : 9 (09)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
CRC 0 : 273F6D55
CRC 1 : DFAAF68F


ADL_SERVER: PROCESSING rm561__09.98.mcusw
ADL_SERVER: ROOT_KEY_HASH MATCH FOUND
ADL_SERVER: PROCESSING rm561__09.98.mcusw
ADL_SERVER: CMT CERTIFICATE BLOCK FOUND
ADL_SERVER: CMT DATA BLOCKS FOUND
ADL_SERVER: CONSOLIDATING CMT BLOCKS
ADL_SERVER: PASUBTOC BLOCK FOUND


BB5 ADL Loader Start Up... (Please Wait...)
ERROR: ADL Loader was not accepted


PAPUB Key HASH is EMPTY or BLANK.


Try "Skip ADL Check" Option or use FBUS Flashing


Booting/Flashing Failed...
Please Try Again...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]