ae cần giúp x7-00 bị đứt hết chân sạc trên mên

Chú ý : Tiêu đề viết tiếng việt có dấu đã est
Bài viết sai box đã move[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]