Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "R11B017"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
[ llcomm: 00010000,00080000 ]
DEVICE ID: 043BDC03
FLASH ID: "0015/00000000"
LOADER VERSION: "R5G006"
PHONE IMEI : 35715705xxxxxx
MODEL (from GDFS): C5306
SOFTWARE VERSION: 1269-3538_12.0.A.1.284
CUSTOM VERSION: 1275-0766_R4A
FILESYSTEM VERSION: CANADA-LTE_12.0.A.1.284
Network LOCK : 302370-* [ 0/10 ]
Network LOCK : 302660-* [ 0/10 ]
Network LOCK : 001010-* [ 0/10 ]
Network LOCK :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]