5s mất loa ngoai xử lí làm sao được các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]