--- 2014-12-31 10:04:15 ---
SigmaKey 2.07.02 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 2.6.35.7 (zhengconglong@SVR1) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 PREEMPT Wed Apr 18 17:13:48 CST 2012
Phone model: ZTE ZTE T12
Firmware: GRJ90
Date: 2012年 04月 18日 星期三 17:22:59 CST
Version: ZTE T12 T03
Baseband Firmware: MAUI.11AMD.W11.37.SP.V3.F1, 2012/03/23 18:10
Baseband Processor: MT6573...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]