tình hình là em nhận unlock em này ! nhưng em cắm testpoint vào rùi mà giờ nó báo thiếu driver như thế này ai đã từng unlock em này thì giúp em với ! cảm ơn mọi người [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]