Ae ai biết xin giúp vs ạ....chưa xđ rõ nó bị khối nguồn hayhay khối điều khiển gây nên....:028:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]