nhận máy tình trạng mất nguồn kẹp nguồn chạm tít tít ae gở bỏ con trong hình ok .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]