Connecting with SU600
Connected
Disconnected
Connecting with SU600
Connected
Receiving phone info
Getting phone info
Model: SU600
Platform: LG Qualcomm
Software Platform: AMSS
SDRAM Size: 128 MB
NAND Flash Size: 256 MB
CPU: MSM6280
Firmware Released: Jul 26 2008 14:05:13
Firmware Compiled: Aug 14 2007 19:00:00
Firmware Version: SU600807/M6280A-KLRZ-4.0.95T
IMEI: 354245-02-103361-1
Flash Device Name: toshiba_tya000bc00dogg
Flash Vendor ID: 0x00000098
Flash Product ID: 0x000000ca
Flash FS...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]