Mã:

C:\Users\phong\Desktop\ADB Fastboot Tool>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5a
(bootloader) version-bootloader: 1.73.0000
(bootloader) version-baseband: 5.1204.170.31
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.19.980.7
(bootloader) serialno: HT26NW105548
(bootloader) imei: 353426050xxxxxxx
(bootloader) product: endeavoru
(bootloader) platform: HBOOT-T30S
(bootloader) modelid: PJ4610000
(bootloader) cidnum: OPTUS001...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]