Unlock Sony Xperia Z3 D6603 hết số lần nhập code OK

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_60"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 0EAC26A9
FLASH ID: "0011/01000000"
LOADER VERSION: "MSM8974AB_27"
PHONE IMEI : 35626506xxxxxx
MODEL (from GDFS): D6603
SOFTWARE VERSION: 1282-2729_23.0.1.A.5.77
CUSTOM VERSION: 1288-5498_R9B
FILESYSTEM VERSION:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]