Mở mạng, cài rom Tiếng Việt Samsung Galaxy A5 A500fu ok

Mã:

Operation: Unlock
Selected model: SM-A500FU
Selected port: COM549 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 23.4

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 358022062825866
Reading security... new type
Bypassing... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.23.4

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]