Samsung S6 G920T Unlock - Tiếng Việt 5.1.1 Done:

Waiting ADB device... OK

Reading phone info...

Model: SM-G920T

Android version: 5.1.1

Product code: SM-G920TZKATMB

Phone version: G920TUVU3DOI1

PDA version: G920TUVU3DOI1

CSC version: G920TTMB3DOI1

CSC country code: VIETNAM

CSC sales code: TMB

HW version: REV1.0

Phone S/N: R58G320XLMH

Modem board: SHANNON333

RF cal date: 20150327

IMEI:

Checking Super user right... true

Initializating zTool... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]