tình hình máy em nó tắm nên ko nhận sim đã tháo ic ra câu rồi mà vận vậy mong ae gặp qua chỉ giáo.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]