Như tiêu đề nhờ ace giúp với . E có cây Lumia 620 khi bấm kết nối wf báo "k thể kết nối đến wf được" . E đã Flash lại vẫn k hết bệnh . Nhờ ace hướng dẫn vì e chưa có làm qua pan này lần nào .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]