Nay bắt đầu tập tành qua mảng Việt Hóa. Cuối cùng cũng tự Build được bản Rom đầu tay ! Nay quyết định Share Free cho anh em gặp kèo để dễ lượm lúa !

Rom được Build trên nền Stock NB4 (4.4.2) .
Việt Hóa đủ để anh em đong lúa .
Handreset không mất tiếng việt .
Mọi chức năng đã test Ok .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]