Tình trạng máy treo logo format cái ngủ luôn, ace ai có file xin giúp đỡ. Cảm ơn ace nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]