Như trên máy rớt nước cháy con N7541 nên dính máy bay, anh em biết nó dùng chung dòng nào chỉ mình giúp với, xin cảm ơn[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]