[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: T959V
Selected port: COM16 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
Model: SGH-T959V
Android version: 2.3.5
Product code: SGH-T959HAYTMB
Phone version: T959VUVKI1
PDA version: T959VUVKI1
CSC version: T959VTMBKI1
IMEI: 355299046511563
Phone S/N: 00000000000
Checking Super user right... true
Reading data from phone... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]