[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Operation: Reset FRP/React/EE
Selected model: SM-N9208
Software version: 23.4
Searching Samsung USB Flash Interface... detected COM41
Setup connection... OK
Reading PIT from phone... OK
Searching FRP lock... OK
Erasing FRP... OK
Searching Reactivation lock... OK
Erasing Reactivation lock... OK
Searching EE lock... OK
Erasing EE lock... OK
Reset done
Done with Samsung Tool PRO v.23.4


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]