xin a/e giúp đỡ. như tiêu đề máy nokia 311 khởi động lên màn hình trắng báo "contact service"
em định chạy lại phần mềm cho em nó nhung phoenix toàn báo lỗi neither dp 1.0 nor DP 2.0 Was fond for the product, ....gì đấy
xin được trợ giụp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]