nokia 311 khởi động không lên treo ở màn hình trắng "contact service" xin mọi người giúp
đã chạy lại phần mền nhưng vấn ko đươc.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]