HTC One M8 Verizon (m8_wlv) S-off + Rom 5.0.2 sen 7 + Xóa icon sim dấu ?[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

m8_VZW_L_firmware_4.17.605.5.zip
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
m8_wlv_twrp_2870.zip Flash RUU mode
(build + upload by ThuanMobile896)...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]