Note 1 E160L mất chân DTO repairboot, không biết nó thông vào đâu , AE giúp em với.................thanks all
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]