Unbrick, repair boot Nokia Lumia 625h thành công

Log repair
Mã:
FFU : RM943_3056.40000.1349.2001_RETAIL_apac_vietnam_208 _01_364596_prd_signed.ffu
Checking FFU file, wait...
FFU Revision ID : 2.0
FFU Model ID : Nokia.MSM8227.P6083
FFU RootKeyHash : 3676E9A0045A7EF8417B8E0E0677CED5F9DD4779
FFU Languages : Czech , English (UK) , English , Finnish , French , German , Japanese , Korean , Russian , Chinese , Chinese(Taiwan) , Vietnamese ,
FFU ChipSectors :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]