Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy J7 OK

Mã:
Device detected OK: Modem (COM10)
Bypassing data, wait....
Bypass ok.
Reading Data,wait....
Done
Chipset: LSI7580
Checking, wait.....
Data Found, processing...
Resetting FRP, wait..
FRP OFF... Done
Now you can wipe phone to remove remaining data...
Restarting Phone
Restart Ok
All Done
Done.
--------------------------
Log saved to:
logs\SM-J700H_frp_reset__1.txt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]