Device Info
SerialNumber: 1d944b6e
Hardware: qcom
Model: hltetmo
PDA Version: N900TUVUCNB4
Phone Version: N900TUVUCNB4
Bootloader ver: N900TUVUCNB4
Ril HW ID:N900T.00
Sales Code: TMB
Model ID:
Get Bluetooth info failed
Get WI-FI info failed
Network [1]: GSM IMEI: 359092050xxxxxx
Root Access: ROOTED
Time used : 3.2 s
Repair network … done


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]