ip6 retore lổi 9 em thay o cứng khác retore duoc tam 15 % lổi 9 hoặc lôi 14 em thay them 1 ổ cứng nửa vẩn lổi vậy mây anh làm qua chỉ giúp với thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]